جایزه کتاب سال برای کتابی از دانشگاه سوره

  به گزارش انتشارات دانشگاه سوره، یکی از کتاب‌هایی که به پیشنهاد گروه سینمای دانشکدۀ هنر با عنوان «کتاب ژانر […]

جایزه کتاب سال برای کتابی از دانشگاه سوره خواندن نوشته »